• Uncategorized

Chiang Mai Yoga Festival 14 – 16 Feb 2019

Chiang Mai Yoga Festival 14 – 16 Feb 2019

งานโยคะเฟสที่เชียงใหม่ปีหน้านี้ ใครรัก Yoga, Art and Dance อย่าพลาดค่ะ พบครูดังนานาชาติมารวมกันในงานนี้ ความรู้และทักษะ ต้องเรียนรู้กันตลอดเวลานะคะ โอกาสนี้ เป็นโอกาสที่ดี ที่เราจะได้เรียนรู้หลากหลายจ้ะ มาเจอครูนกด้วยนะคะ ในงานนี้
ฝากแชร์ด้วยค่ะ

The Yoga Festival in Chiang Mai 14 – 16 Feb 2020, do not miss it.. You can have great chance to join many of famous instructors, art and dance teachers here. Join my class also
here!! Please help to share!

14-16กุมภาปี 2020 ทำตัวให้ว่างไว้ และจัดไปค่ะ (14 – 16 Feb 2020)

บัตร earlybird ราคา5000บาท จากราคา 7000บาท (Early bird 5,000THB, Standard Price 7,000 THB)

You may also like...