• Uncategorized

คลาสเรียนครูโยคะ หลักสูตรนานาชาติ เดือนสิงหาคม 2562 โยคะ อนันดา เชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนครูโยคะทุกคน ที่ได้เรียนอย่างพากเพียร และจบหลักสูตร ที่รับรองมาตรฐานโดย Yoga Alliance USA

จากนี้ เราจะมีครูโยคะ ที่มีคุณภาพ และสอนนักเรียนได้อย่างปลอดภัย เพิ่มขึ้นมานะคะ

นักเรียนครูของโยคะ อนันดา เชียงใหม่ ทุกคน มีความรู้ ความสามารถ มากกว่า มาตรฐานสากลค่า

หลักสูตรต่อไป มกราคม 2563

จองด่วนค่ะ

รับไม่เกิน 15 ท่านเท่านั้น

You may also like...